کارگاه آموزشی احساسات جادویی

سرفصل های کارگاه:

تقویت هوش هیجانی کودک
انتقال از حال بد به حال خوب
پایه گذاری تربیت جنسی کودک
آموزش مهارت های مدیریت قلدری در کودکان
آموزش گام های موثر به والدین در برخورد با هیجانات کودک

تعداد جلسات کارگاه:
۱۰ جلسه ۱/ساعته
هر هفته ۳ جلسه

مدرسان:

سرکار خانم مریم چرخکار

سرکارخانم نفیسه ایرجی

کارشناسان ارشد روانشناسی و مشاوره