دکتر سید امیر امین‌یزدی

 مدیر مسئول مرکز

دکتری روانشناسی رشد از دانشگاه شفیلد انگلستان

فوق دکتری روانشناسی بالینی کودک از دانشگاه واشنگتن امریکا

استاد تمام (پروفسور) روانشناسی بالینی کودک دانشگاه فردوسی مشهد

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی

رئیس و عضو مؤسس مرکز پژوهشی روانشناسی سازمانی

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در شورای استان های خراسان رضوی،   شمالی، جنوبی و سیستان و بلوچستان

دکتر مهناز عباس‌زاده

دکتر مهناز عباس‌زاده

بازی درمانگر

دکترای روانشناسی بازی از دانشگاه SNDT
مدرس دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عطا تهرانچی

دکتر عطا تهرانچی

روان‌درمانگر

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه اصفهان
روان‌درمانگر در زمینه اختلالات خلقی و اضطرابی، آموزش مدیریت والدین، درمان شناختی رفتاری، رواندرمانی مثبت
مدرس دانشگاه از سال ۱۳۹۳

دکتر حمید ذوالفقاری

دکتر حمید ذوالفقاری

مدیر داخلی مرکز

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
روان‌درمانگر شناختی مبتنی بر مداخلات تکنولوژیک
مدرس دانشگاه از سال ۱۳۹۵
موسس انجمن علوم شناختی دانشگاه فردوسی مشهد، سال۱۳۹۴
موسس دپارتمان روانشناسی و مشاوره تحصیلی بهشت، سال ۱۳۹۵

دکتر شیوا زارع زاده خیبری

دکتر شیوا زارع زاده خیبری

درمانگر کودک

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
مدرس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رویکرد درمانی: تحول یکپارچه و بازی درمانی فلورتایم، هنردرمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان

سیده فاطمه نجفی

سیده فاطمه نجفی

مشاور فردی و خانواده

کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه فردوسی مشهد
مدرس دانشگاه فردوسی مشهد
رویکرد درمانی :شناختی – رفتاری، ذهن آگاهی، طرحواره درمانی

دکتر راحله مهدویان فرد

دکتر راحله مهدویان فرد

درمانگر زوج و تعارضات ارتباطی

دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره خانواده دانشگاه فردوسی مشهد
مشاوره پیش از ازدواج، درمانگر زوج و تعارضات ارتباطی
مدیرگروه روانشناسی دانشگاه غیرانتفاعی بهار از سال ۹۴
مدرس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رویکرد درمانی: طرحواره درمانی و درمان سیستمی

دکتر جواد وکیلی

دکتر جواد وکیلی

مشاور و روان‌درمانگر خانواده

دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد
مشاورپیش از ازدواج وروان درمانگر خانواده ومشکلات زناشویی
مدرس دانشگاه فرهنگیان از سال ۹۴ تاکنون
مشاوره ودرمان مسائل زناشویی با رویکرد هیجان مدار مشاوره پیش از ازدواج با رویکرد پرز

دکتر فریبا مفرد

دکتر فریبا مفرد

درمانگر کودک، مشاور تحصیلی

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
مدرس دانشگاه فردوسی مشهد، از سال ۱۳۹۴
رویکرد درمانی: رویکرد تحول یکپارچه